Optimaliseer uw website
zoekmachine optimalisatie

website tuning
= hoge positionering
 Links
  Hosting

 

  Home 
  Websites
 Onderhoud
  Diensten
  Advies
Nieuws
Contact

De algemene Voorwaarden van Randware Webdesign, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Zoekhovenier onder toezicht van Randware Webdesign
(Regio: ZuidHolland-Zuid).

1.0 Definities
1.1 Megabit (Mb): Mbit, 1.048.576 bits.
1.2 Megabyte (MB): 1.048.576 bytes.
1.3 Mbps: Megabytes per seconde.
1.4 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.5 Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen Aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen en voor zover deze onder controle staan van Randware Webdesign.
1.6 Server: computer die aan het internet gekoppeld is en wordt gebruikt voor uitwisseling en opslag van data.
1.7 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Randware Webdesign teneinde KLANT in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem.
1.8 Service Level: Dit is een vooraf afgesproken mate van ondersteuning waarbij Randware Webdesign gebonden is aan een dienstenpakket die gespecificeerd is in de overeenkomst.
1.9 Dataverkeer: alle verkeer wat door de website of server van KLANT gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand, met uitsluiting van het verkeer voor de backup, uitgedrukt in MB of GB.
1.10 Hosting: het plaatsen en onderhouden van data op een server.
1.11 Schijfruimte: hoeveelheid ruimte op de server van Randware Webdesign waar KLANT haar data kan plaatsen, uitgedrukt in MB of GB.
1.12 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Randware Webdesign aan KLANT hosting diensten verleent.


2.0 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Randware Webdesign goederen en/of diensten van welke aard ook levert aan een derde - hierna te noemen KLANT, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze overeenkomsten zijn omschreven. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van KLANT wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt KLANT geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door KLANT verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per e-mail of op enige andere wijze verstrekt aan Randware Webdesign, zodat een schriftelijke bevestiging door Randware Webdesign niet (alsnog) noodzakelijk is.
2.3 Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door Randware Webdesign uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 Alle door Randware Webdesign gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding door Randware Webdesign komt een overeenkomst tot stand. Een door Randware Webdesign gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Randware Webdesign heeft het recht een aspirant KLANT om haar moverende redenen te weigeren.
2.5 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Randware Webdesign zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.
2.6 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, eventuele heffingen, rechten en/of telefoonkosten, tenzij anders is vermeld.
2.7 Randware Webdesign laat een deel van haar diensten behartigen door derden. Randware Webdesign aanvaard geen aansprakelijkheid op door derden geleverde diensten.
2.8 KLANT geeft bij deze toestemming aan Randware Webdesign zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Randware Webdesign welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Randware Webdesign en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Randware Webdesign hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. KLANT stelt Randware Webdesign bij eventuele wijzigingen van relevante gegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2.9 Slechts de vennoten van Randware Webdesign zijn bevoegd verbintenissen voor Randware Webdesign aan te gaan.

3.0 Levering
3.1 Onder levering wordt hierna verstaan het plaatsen van de website op het internet of het plaatsen van de server in de server ruimte en/of het ten uitvoer brengen van andere diensten of de overdracht van producten.
3.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan KLANT nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht
3.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Randware Webdesign vinden, Randware Webdesign tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Randware Webdesign het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Randware Webdesign stelt KLANT bij een dergelijk besluit in kennis.
3.4 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van de website moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. Hierover wordt KLANT in kennis gesteld.
3.5 KLANT dient Randware Webdesign in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel vervalt iedere aanspraak van KLANT.
3.6 Klachten laten de betalingsplicht van KLANT onverlet.

4.0 Betaling
4.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Diensten worden per 12 maanden vooruit gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Diensten worden per automatische incasso betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Facturen kunnen uitsluitend bevrijdend worden voldaan aan Randware Webdesign.
4.3 In geval van betaling later dan veertien (14) dagen is KLANT zonder sommatie of ingebreke stelling in verzuim en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd
4.4 In geval van niet tijdige betaling is Randware Webdesign gerechtigd zonder aankondiging of mededeling KLANT af te sluiten van het systeem en/of de website van het Internet af te halen, tot dat alle facturen betaald zijn.
4.5 In geval van niet tijdige betaling zal Randware Webdesign de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van KLANT mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 50,-. Randware Webdesign is niet gehouden aan te tonen, dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.
4.6 Randware Webdesign is gerechtigd haar vorderingen op haar KLANT te verrekenen met de schulden die Randware Webdesign aan die KLANT heeft, zelfs indien de vorderingen op die KLANT niet opeisbaar zijn.
4.7 Randware Webdesign is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan KLANT bekend gemaakt. Randware Webdesign is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina’s op de website van Randware Webdesign. KLANT die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen

5.0 Modulen
5.1 Randware Webdesign ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt modulen.
5.2 De module is in zijn geheel eigendom van Randware Webdesign. Zij is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom onder meer terzake van inhoud, ontwerp, teksten, broncode en vorm van de module. De wederpartij komt slechts het gebruiksrecht van de module toe. Randware Webdesign is gerechtigd op elke module een copyright notice te plaatsen met een link naar haar website.
5.3 Modulen kunnen niet worden overgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.0 Serverhosting
6.1 Randware Webdesign plaatst in haar kasten servers die zij zelf beheert en/of verhuurt aan klanten. Naast de huur van de ruimte en de server kan KLANT tevens een Service Level afnemen.
6.2 Ongeacht het Service Level blijft KLANT ten alle tijden verantwoordelijk voor het functioneren van de server.

7.0 Gebruik
7.1 Data wordt geplaatst op een gedeelde server (shared hosting) van Randware Webdesign, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 KLANT is gerechtigd om, tijdens de reguliere openingsuren, voor ondersteuning gebruik te maken van de helpdesk.
7.3 KLANT draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
7.4 KLANT is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. KLANT is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Randware Webdesign bevoegd (bestands) informatie te verwijderen zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van Randware Webdesign uit voortvloeit.
7.5 KLANT onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan KLANT weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Randware Webdesign, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is KLANT slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Randware Webdesign tot stand gebrachte of uitdrukkelijk geautoriseerde verbinding met het systeem bestaat.
7.6 Het is niet toegestaan de verbinding met Randware Webdesign, het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor strafbare gedragingen, handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
7.7 Indien Randware Webdesign de mening is toegedaan dat KLANT zich aan enige gedraging zoals in het vorige lid bedoeld schuldig maakt, dan wordt KLANT van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Randware Webdesign behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende KLANT te verhalen.
7.8 Het is KLANT niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Randware Webdesign hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
7.9 De medewerkers van en namens Randware Webdesign nemen geen kennis van persoonlijke elektronische mail van KLANT en volgen evenmin zijn verrichtingen binnen Randware Webdesign en andere systemen op Internet, tenzij er bij Randware Webdesign een sterk vermoeden bestaat dat KLANT vanaf Randware Webdesign pogingen onderneemt om andere computers te hacken of de diensten Randware Webdesign gebruikt voor andere strafbare of anderszins onrechtmatige gedragingen.

8.0 Toegang
8.1 Randware Webdesign is gerechtigd de toegang voor KLANT tot de website en/of haar e-mail en/of server tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien KLANT een verplichting jegens Randware Webdesign niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden.
8.2 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt overgegaan indien KLANT binnen een door Randware Webdesign gestelde termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
8.3 Randware Webdesign is gerechtigd KLANT de toegang tot de afgenomen diensten van Randware Webdesign te ontzeggen en/of te beperken indien KLANT in een kalendermaand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De blokkering en/of beperking wordt eerst opgeheven op het moment dat KLANT ten genoegen van Randware Webdesign heeft aangetoond dat hij zijn betalingsverplichting nakomt dan wel zal nakomen.
8.4 Randware Webdesign behoudt zich het recht voor om bij extreem dataverkeer beperkende maatregelen te nemen.
8.5 Randware Webdesign is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de in dit artikel genoemde blokkering en/of beperking. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van KLANT onverlet.
8.6 Bij het opheffen van een ingestelde blokkering is KLANT EUR 50,- verschuldigd.

9.0 Beheer
9.1 Randware Webdesign is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Randware Webdesign te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens Randware Webdesign ontstaat.
9.2 Randware Webdesign is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens Randware Webdesign ontstaat. Randware Webdesign zal in een dergelijk geval KLANT zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
9.3 Randware Webdesign draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Randware Webdesign systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Randware Webdesign is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de Randware Webdesign systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, storingen bij derden, volledige bezetting van de inbellijnen van derden, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Randware Webdesign liggen. Randware Webdesign is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Randware Webdesign ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de Randware Webdesign systemen door of vanwege Randware Webdesign.

10.0 Aansprakelijkheid
10.1 KLANT is aansprakelijk voor alle schade die Randware Webdesign mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten van KLANT in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
10.2 KLANT is aansprakelijk voor alle schade die Randware Webdesign mocht lijden ten gevolge van het onrechtmatig en/of onjuist gebruik van enige dienst van Randware Webdesign. Voor elke dag dat KLANT in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van Randware Webdesign een dadelijk opeisbare boete van EUR 50,- voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Randware Webdesign.
10.3 KLANT vrijwaart Randware Webdesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege KLANT van de diensten van Randware Webdesign.
10.4 Randware Webdesign is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
10.5 Randware Webdesign aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, niet tijdige of onjuiste plaatsing en/ of toegankelijkheid van websites ontstaat.
10.6 Voor zover Randware Webdesign aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

11.0 Duur
11.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij er schriftelijk een andere periode is overeengekomen. De overeenkomst wordt ieder jaar automatisch en stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
11.2 De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt twee (2) kalendermaanden, met dien verstande dat KLANT de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Opzegging is enkel mogelijk aan het einde van de periode gesteld in deze voorwaarden. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax.

12.0 Domeinnamen
12.1 Randware Webdesign verzorgt in opdracht van KLANT tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de daartoe bevoegde instellingen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van KLANT. Randware Webdesign aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.
12.2 Domeinnamen kunnen enkel geregistreerd worden indien deze nog beschikbaar zijn en KLANT recht heeft op het gebruik ervan.
12.3 Mocht KLANT het recht op het gebruik van de domeinnaam ontzegd worden door een daartoe bevoegd orgaan, dan is Randware Webdesign in geen geval aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen hiervan. Noch zal Randware Webdesign stappen hoeven ondernemen om het recht op het gebruik van de domeinnaam te herstellen.

13.0 Ontbinding
13.1 Indien KLANT niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Randware Webdesign gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het naar het oordeel van Randware Webdesign aan ernstige twijfel onderhevig is of KLANT in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Randware Webdesign te voldoen, is Randware Webdesign gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Randware Webdesign dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Randware Webdesign tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Randware Webdesign verder toekomende rechten. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
13.2 Randware Webdesign is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Randware Webdesign diensten te staken indien KLANT: aan Randware Webdesign valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met deze voorwaarden; KLANT in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; KLANT surséance van betaling heeft aangevraagd; KLANT onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden; in geval van liquidatie van KLANT alsmede indien ten laste van KLANT enig executoriaal beslag wordt gelegd.
13.3 Randware Webdesign behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien KLANT zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Randware Webdesign.


14.0 Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Randware Webdesign niet in staat is haar verplichtingen jegens KLANT na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken
14.2 Randware Webdesign heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Randware Webdesign haar verbintenis had moeten nakomen
14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Randware Webdesign opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Randware Webdesign niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat

15.0 Geschillen
15.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
15.3 Alle geschillen die uit met Randware Webdesign gesloten overeenkomsten voortvloeien, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Zutphen

16.0 Werking
16.1 Randware Webdesign is ten alle tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking op de website, van kracht. Indien KLANT niet instemt met de wijzigingen, heeft KLANT, in afwijking van art. 11, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.
16.2 In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden, geldt de volgende rangorde: de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden.
16.3 Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.